Komunikaty firmy

Olesno, 4 lipca 2014 roku


Połączenie spółki Oras Olesno sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką
Hansa Polska sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną).


Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółki:

Oras Olesno sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Oleśnie, adres: ul. Leśna 2, 46-300 Olesno, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000071400

oraz

Hansa Polska sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) z siedzibą we Baranowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008750

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych www.oras.com/pl oraz www.hansa.pl do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami, nieprzerwanie od dnia 4 lipca 2014 r. aż do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Plan Połączenia wraz załącznikami są dostępne poniżej do bezpłatnego pobrania:

> Merger Plan (PDF)